-15% na całą ofertę z kodem: WIOSNA

Regulamin kodów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym ManyBeauty.pl

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym ManyLashes.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);


Sprzedawca - MANYBEAUTY Radosław Juszczak, ul. Młyńska 61/2, 75-422 Koszalin, NIP: 669-239-72-28, REGON: 321237370


Klient / Użytkownik - osoba, która kupuje od Sprzedawcy VOUCHER z kodem rabatowym lub otrzymuje w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość, 


Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego.


Data ważności – wszystkie VOUCHERy przekazywane przez sklep internetowy nie mają terminu ważności.


Sklep - sklep internetowy ManyBeauty.pl.


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym ManyBeauty.pl,

II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów objętych innymi promocjami w sklepie.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku, w wyjątkowej sytuacji na prośbę klienta i za zgodą sprzedawcy można przepisać niewykorzystaną kwotę z vouchera na nowy.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub poprzez wysłanie wydrukowanego VOUCHERa w formie papierowej na podany przez klienta adres.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „ kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub złotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać na wszystkie produkty w sklepie, również te objęte promocją.
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany przez wszystkie osoby korzystające ze sklepu, bez względu na to czy posiadają zarejestrowane konto czy dokonują zakupu jako gość.
6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w regulaminie ogólnym sklepu. W przypadku zwrotu produktów zakupionych z użyciem kodu, środki pieniężne zostaną zwrócone na nowy VOUCHER.


V. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2020.

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Promo zdrapka”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promo Zdrapka”.
 2. Promocja jest organizowana przez MANYBEAUTY Radosław Juszczak z siedzibą w Koszalin, przy ul. ul. Bohaterów Warszawy 4a/7F, 75-211 , NIP: 6692397228, REGON: 321237370 (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji. 
 3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym: manybeauty.pl do 01.11.2023 lub do wyczerpania Kuponów Promocyjnych (dalej ”Czas trwania Promocji”).
 4. Celem Promocji jest promowanie sklepu manybeauty.pl.

 

ZASADY PROMOCJI

  1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która zrobi w Okresie trwania Promocji jednorazowe zakupy oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
  2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
  3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży.
  4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w Okresie trwania Promocji jednorazowego otrzyma kupon zdrapkowy z kodem rabatowym na zakupy w sklepie manybeauty.pl.
  5. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji przy każdych zakupach.
  6. Uczestnik nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

 

 • Kod rabatowy uprawnia do jednorazowych promocyjnych zakupów na stronie manybeauty.pl.
 • Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

 

      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres sklep@manybeauty.pl
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest  na stronie internetowej manybeauty.pl.
Newsletter
Chciałabyś jako pierwsza dostawać informację o zbliżających się promocjach i rabatach?
Zapisz się do naszego newslettera
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium